انتصابات

  • مهندس طالبی : عضو هیات مدیره
  • دکتر همتی : عضو موظف هیات مدیره
  • آقای مجتبی میرزایی: سرپرست امور اداری و منابع انسانی
دی ان ان