سخنی از مدیرعامل سیدکو

 

 

دکتر حامد اصل روستا

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سیدکو )

در شرکت سیمان شمال کارهای خوبی انجام شد . اثری که شما در سیمان شمال گذاشتید بسیار پررنگ است و تفاوتهای بوجود آمده کاملاً ملموس می باشد .

شفافیت در سیمان شمال بسیار بالاست . در ارتباط با مشکلات مبتلا به ، مثل سماگ ، تمام قد در کنار شما هستیم تا حل شود .

نگاه ما به مجموعه مثبت است . نگران نباشید ، وقتی کارها روی اصول باشد و شفافیت داشته باشد که بحمداله دارد ، به نتیجه می رسد و رضایت همه را جلب می کند .

رسیدگی به کارخانه درحوزه 5S ، نظافت صنعتی ، اجرای پروژه RCC و RCCP و اجرای پروژه سیمان سفید کار درستی است . در حوزه مدیریت هزینه ، کارهای بسیار خوبی انجام گرفت .

نگاه سیستمی باید توسعه پیدا کند . داشبورد مدیریتی کار جالبی است که باید گسترش پیدا کند . اولین حسنش شفاف سازی است .

در حوزه فروش خوب کار شد ، سعی بر هم افزایی داشته باشید . در حوزه فنی اقدامات خوبی صورت گرفت و باید با قوت ادامه یابد . انتظار ما این است که این حرکت و تلاشها استمرار یابد و تقویت شود .

نگاه سیدکو و گروه توسعه ملی ، نگاه به جلو و آینده است .

اصلاح فرهنگ، عامل تغییر تحول زاست . کارها باید براساس استانداردها و چهارچوب باشد و امور نهادینه و فرهنگ شود.

دی ان ان