سرمایه شرکت

شرکت سیمان شمال (سهامی عام) در سال 1333 با سرمایه اولیه 30 میلیون ریال منقسم به 300 سهم به ارزش اسمی هر سهم 100 هزار ریال تاسیس شد و در مقاطع مختلف به شرح جدول ذیل افزایش سرمایه داده است.

ردیف سال مالی افزایش سرمایه سهام اولیه درصد افزایش یافته سهام افزایش یافته تعداد سهام نهایی سرمایه نهایی وضعیت
1 1373 6,806,402 50 3,403,201 10,209,603 10,209,603,000 نهایی شده
2 1374 10,209,603 50 5,104,802 15,314,405 15,314,405,000 نهایی شده
3 1379 15,314,405 100 15,314,405 30,628,810 30,628,810,000 نهایی شده
4 1382 30,628,810 200 61,257,620 91,886,430 91,886,430,000 نهایی شده
5 1384 91,886,430 100 91,886,430 183,772,860 183,772,860,000 نهایی شده
6 1385 183,772,860 50 91,886,430 275,659,290 275,659,290,000 نهایی شده
7 1388 275,659,290 200 551,318,580 826,977,870 826,977,870,000 نهایی شده
8 1396 826,977,870 30 248,093,361 1,075,071,231 1,075,071,231,000 نهایی شده
9 1398 1,075,071,231 20 215.014.246 1.290.085.477 1.290.085.477.000 نهایی شده
دی ان ان