سرمایه گذاریهای شرکت سیمان شمال

شركت سرمایەپذیر سهام درصد
شرکت سیمان فیروزكوه 150 00.00
شرکت سیمان ساروج بوشهر 3.482.981 0.39
شرکت سیمان فراز فیروزکوه 1.350 0.00
شرکت سیمان داراب 41.025.597 4.56
شرکت سیمان قائن 6.779.346 2.71
شرکت سیمان آرتا اردبیل 7.083.999 2.95
شرکت سیمان فارس و خوزستان 125 0.00
شرکت سیمان کرمان 4.937 0.00

شرکت سرمایەگذاری توسعه صنعت و تجارت(سرمایه گذاری صنعت و معدن)

228.494 0.00
شرکت سیمان غرب 24.349.881 4.87
شرکت سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان 1.580.280 0.00
     
دی ان ان