مدیران شرکت

 
                                    
سمت نام و نام خانوادگی مدرك تحصيلي عکس
مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره انوشيروان باقري دكترا
معاونت بازرگانی  شهرام كوسه غراوي دكترا كارآفريني_ DBA
معاونت برنامه ریزی راهبردی و عضو هیئت مدیره محمد همتی  
معاونت اجرایی (مدیر کارخانه) سام بیرانوند  
معاونت مالی و سرمایه گذاری داریوش باقری  
معاون کارخانه عليرضا امين افشار  
مشاور حقوقی   ا
سرپرست امور حراست حبیب الله باجلانی  
مدير اداری و منابع انسانی مجتبی میرزایی  
مدیر امور خرید   ا
مدیر بازاریابی و فروش کیانا وثوقی  
ر م د
.   .
دی ان ان