نیروی انسانی

«نیروی انسانی اصلی ترین منبع هر سازمان است»

در امور اداری و منابع انسانی:

ایجاد امنیت شغلی، بکارگیری موثر و کارآمد کارکنان، آرامش روانی و افزایش رضایتمندی کارکنان از طریق توجه به مسایل معیشتی و تامین امکانات رفاهی و خدماتی از برنامه های جدی و اهداف و سیاست های راهبردی شرکت سیمان شمال است.

عمده فعالیتهای امور اداری و منابع انسانی در سال 98:

ردیف نام واحد تعداد كاركنان سال 99  
1 حوزه دفتر مديريت عامل 3  
2 مشاورين 3  
3 حوزه معاونت برنامه ريزي و توسعه راهبردي 3  
4 حوزه دفتر مدير كارخانه 5  
5 حوزه معاونت بازرگاني(خريد-فروش و بازاريابي) 20  
6 امور تولید (بهره برداری سفید و خاکستری) 83  
7 حوزه معادن (معدن و ترانسپورت) 18  
8 امور مكانيك 52  
9 امور تاسیسات 16  
10 امور دفتر فني 20  
11 امور برق و الكترونيك 34  
12 محیط زیست 11  
13 امور آزمایشگاه و کنترل کیفیت 17  
14 اداره انبارها 18  
15 امور روابط عمومي 2  
16 امور برنامه ريزي و مهندسي صنايع 4  
17 امور اداری و منابع انسانی 30  
18 امور حقوقي و قراردادها 1  
19 امور حراست 25  
20 امور مالی 15  
21 حسابرسی داخلی 1  
22 كاركنان مامور به خارج از سازمان 1  
  جمع  382  
       
 

 

دی ان ان