هیات مدیره سیمان شمال

آقای انوشيروان باقري

انوشيروان باقري

 مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره
 

آقای مجید بهرامی

 مجید بهرامی

رئیس هیات مدیره
نماینده گروه توسعه مالی مهر آیندگان

آقای مجید امدادی

 محمد قرباني شندي 

عضو غير موظف هیات مدیره
نماینده شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

آقای عباس طالبی

 علی پور نظری

عضو موظف هیات مدیره
نماینده شركت سیمان مازندران

آقای محمد همتی

 محمد همتی

عضو موظف هيأت مديره
نماینده شركت سیمان فیروزكوه

دی ان ان