فروش صادراتی
 • خریداران حقوقی
  1. اصل درخواست با امضای مدیر عامل و مهر شرکت و تناژ خرید
  2. اصل و تصویر کارت بتزرگانی
  3. روزنامه رسمی و اساس نامه شرکت
 • خریداران حقیقی
  1. اصل درخواست شامل تناژ درخواستی، کشور مقصد، نوع سیمان
  2. اصل و تصویر کارت بازرگانی
  3. کپی شناسنامه و کارت ملی
دی ان ان