اخبار و رویدادها

برگزاري موفقيت آميز مميزي مراقبتي نوبت دوم سيستم هاي مديريتي يكپارچه شركت سيمان شمال

  • پنجشنبه ,27 شهریور 1399
  • : 67

برگزاري موفقيت آميز مميزي مراقبتي نوبت دوم سيستم هاي مديريتي يكپارچه شركت سيمان شمال

مميزي مراقبتي نوبت دوم سيستم مديريت يكپارچه شركت سيمان شمال متشكل از استانداردهاي : سيستم مديريت كيفيت مبتني بر استاندارد ISO9001:2015 ، سيستم مديريت زيست محيطي مبتني بر استاندارد ISO14001:2015 ، سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي مبتني بر استاندارد OHSAS18001:2007 و ISO45001:2015 ، سيستم مديريت انرژي مبتني بر استاندارد ISO50001:2011   توسط تيم مميزي شركت هاي BCI&AQC  در مورخ 22 شهريور ماه جاري برگزار گرديد.

در اين دوره مميزي مراقبتي با توجه به شرايط خاص شيوع ويروس كوويد 19 با رعايت پروتكل هاي بهداشتي برنامه مميزي اجرا گرديد و فرآيندهاي سازماني از منظر استانداردهاي فوق مورد بررسي قرار گرفت و اثربخشي فرآيندها براساس سه معيار اصلي متن استانداردها، الزامات و قوانين دولتي والزامات مشتريان و ذي نفعان سنجيده شد. در پايان تيم مميزي با ارائه گزارش  موفقيت آميز بودن مميزي مراقبتي نوبت دوم ، استاندارهاي شركت سيمان شمال را براي يكسال ديگر تمديد كردند.

                                                                                                        

برگزاري موفقيت آميز مميزي مراقبتي نوبت دوم سيستم هاي مديريتي يكپارچه شركت سيمان شمالبرگزاري موفقيت آميز مميزي مراقبتي نوبت دوم سيستم هاي مديريتي يكپارچه شركت سيمان شمالبرگزاري موفقيت آميز مميزي مراقبتي نوبت دوم سيستم هاي مديريتي يكپارچه شركت سيمان شمالبرگزاري موفقيت آميز مميزي مراقبتي نوبت دوم سيستم هاي مديريتي يكپارچه شركت سيمان شمالبرگزاري موفقيت آميز مميزي مراقبتي نوبت دوم سيستم هاي مديريتي يكپارچه شركت سيمان شمالبرگزاري موفقيت آميز مميزي مراقبتي نوبت دوم سيستم هاي مديريتي يكپارچه شركت سيمان شمال
دی ان ان