اهداف و خط مشی شرکت سیمان شمال

اهداف و خط مشی و ماموریت های شرکت سیمان شمال مبتنی بر اهداف و آرمان نظام مقدس جمهوری اسامی و منویات مقام معظم رهبری است که همانا خدمت صادقانه، تلاش مسئولانه و فعالیت خداپسندانه، با بهرەگیری از دانش و تجارب و همه توانایی ها در جهت رشد و بالندگی صنعت و تحصیل استقلال و اقتدار و عظمت ملی می باشد.

معهذا با توکل به خدا، عنایت حضرت بقیةالله، همت بلند و ارادە قوی همکاران، حضور موثر و نظارت مستمر مدیران، شاهد موفقیت کم نظیر و قابل تحسین در عرصەهای مختلف هستیم. شرکت سیمان شمال برای دستیابی به مبانی این استاندارد اصول زیررا مدنظر قرار داده است:

  • بالابردن رضایت مشتری از طریق شناسایی و برآوردە نمودن نیازهای مشتریان و ارتقاءسطح کیفی و تنو ع بخشی به محصولات تولیدی
  • افزایش میزان دانش و آگاهی و توانمندسازی پرسنل به عنوان باارز شترین سرمایەهای سازمان از طریق آموزشهای مستمر و با هر وسیله ای که به این هدف کمک می کند.
  • ایجاد بسترهای مناسب جهت افزایش تولید کارخانه و بهرەوری تجهیزات
  • سامان دهی، بازنگری و بهبود مستمر فرآیندهای جاری در جهت بهبود عملکرد و کاهش هزینەهای سازمان
  • تقویت زیر ساخت های سازمان از خدمات فنی مهندسی با استفاده از نیروهای داخلی و امکانات خارج از سازمان
  • کاهش بیمار یهای شغلی و نیز تبعیت از قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت حرفەای مرتبط، همچنین جلوگیری از وقوع آسیب دیدگی پرسنل
  • پیشگیری از آلودگی محیط زیست، کنترل و کاهش آلایندەهای زیست محیطی،بهینەسازی مصرف مواد، انرژی و سایر منابع مرتبط و پیروی از قوانین زیست محیطی
  • افزایش سهم و دامنه فروش محصولات شرکت در بازارهای جهانی از طریق افزایش شهرت و اعتبار سازمان
  • تطابق عملکرد تمامی دوایر سازمان با استانداردهای ملی و بین الملی .
  • پایش مستمر عملکرد انرژی در راستای شناسایی، کاهش و حذف هدر رفت ها .

مدیریت شرکت سیمان شمال ضمن بازنگری دورەای این خط مشی و نیز تعهد به بهبود مستمر اثربخشی و برآورده کردن الزامات مربوطه، این خطمشی را چارچوبی برای تعیین و بازنگری اهداف قرار دادە است.بدین منظور این خط مشی در دسترس تمامی کارکنان، تامین کنندگان و ذینفعان قرارگرفته است و انتظار میرود با همت و مشارکت پرسنل و ذینفعان تحقق این امرمیسر گردد.

دی ان ان