سیمان پورتلند پوزولانی

اين سيمان كه به عنوان سيمان آميخته شناخته مي‌شود از افزودن درصد مجاز پوزولان به كلينكر تيپ I و II تهيه مي‌گردد. بتن ساخته شده از اين سيمان معمولاً ‌داراي مقاومت اوليه كمتري از سيمان‌هاي تيپ I و II بوده ولي در درازمدت (حدود يك سال) داراي افزایش مقاومت ثانويه حتي بيشتر از سيمان‌هاي تيپ I و II مي‌باشد. سيمان پرتلند پوزولاني جهت استفاده در مصارف عمومي (بتن ساختمان) كاربرد دارد

 

CEMENT QUALITY CERTIFICATE
Cement Type : Grey Portland Cement Pozzolana
Tests are carried out in accordance with: ISIRI 389

CHEMICAL

%25.00  SiO2 
%5.10  AL2O3 
%3.70  Fe2O3 
%60.10  CaO 
%1.10  MgO 
%2.50  SO3 
%0.85  K2O 
%0.4  Na2O 
%1.5  LoSS 

 

PHYSICAL

Specific surface
Setting time
Soundness
Compressive Strength


 
Blain
VICAT
Autoclave    

3days
7days
28days
3100cm2 /gr
Initial:170min   Final:3h
0.15

160kg/cm2
210kg/cm2
380kg/cm2
دی ان ان